Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats. Du kan ändra dina preferenser på cookiepolicy sidan.

Fantastisk start för Formel Framtid 2022!

Vi vill tacka alla som var med och bidrog till att Formel Framtid 2022 blev en dag full av inspiration, kunskap och engagemang. Nu tar vi insikterna från konferensen till nästa steg för att se hur vi på bästa sätt kan driva frågorna vidare kring elförsörjning, transporter och infrastruktur för att underlätta kemiindustrins omställning. Vi var drygt 120 personer som deltog i Formel Framtid 2022 både digitalt och på plats i studion i Göteborg. Stort tack till alla!

Anmäl ditt intresse för Formel Framtid 2023!

Se konferensen i sin helhet

Tidsstämplar

Klicka på någon av tiderna för att hoppa till de kapitel som intresserar dig.
00:00
Värdar hälsar välkommen och presenterar dagen
12:15
Regionalt perspektiv och kemiindustrins betydelse för Västra Götalands län
20:55
Inspirationsföreläsning med Svante Axelsson - Del 1
37:15
Vad krävs för kemiindustrins omställning?
54:55
Inspirationsföreläsning med Svante Axelsson - Del 2
72:21
Industrisatsning - Project Air
83:21
Panelsamtal - Elförsörjning
114:13
Industrisatsning - Plastreturraffinaderi
122:45
Industrisatsning - Bioeten
136:00
Panelsamtal - Infrastruktur
167:51
Panelsamtal - Tillståndsprocesser
194:05
Summering och avslut

Röster om Formel Framtid 2022

"Mycket bra som helhet - bra blandning mellan politik och teknik."
"Jättebra initiativ! Det här behövs."
"Har varit mycket givande, gav en bra bild över utmaningarna som vi står inför."
"Det bästa var att många olika intressenter fick komma till tals."
"Bra med intressanta frågeställningar och bra representanter för olika sakfrågor."
"Bra och nyttigt! Lite synd att tiden blev så knapp!"

Insikter från panelsamtalen

Vi har kunnat dra några första slutsatser från panelsamtalen och arbetar nu för att ta insikterna vidare. Nästa steg kan vara att skapa ett rundabordssamtal, sätta ihop en arbetsgrupp eller arbeta med informationsarbete i någon form. Här delar vi med oss av några insikter.

Hur kan kemiindustrin få tillförlitlig eltillgång, till ett stabilt pris och i rätt tid?

Deltagare i panelsamtalet:

Deltagare i panelsamtalet:

 • Moderator: Nils Hannerz, tf Näringspolitisk chef, IKEM
 • Maria Edvall, Senior projektledare Elkraftsystem, RISE
 • Martin Olin, Strategisk projektledare Färdplan Energi, Elföretagen Sverige
 • Cecilia Zetterström, Chef kund och marknad, Vattenfall Eldistribution AB
 • Cecilia Kellberg, Senior rådgivare, Svenska kraftnät
 • Tula Ekengren, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
 • Rickard Nordin, Riksdagsledamot (C), Riksdagen
 • Geir Tangenes, Site Manager, INOVYN

Samordning av elbehov

För att vara med och påverka utbyggnaden av elnätet krävs samordning mellan såväl kemiföretagen sinsemellan som mellan kemiföretagen, regionen och nätföretagen. Genom att skapa olika forum där sammanställning av framtida elbehov från kemiföretagen kan ske samt forum för informationsöverföring till berörda aktörer ökar chansen att utbyggnaden av elnätet kommer tillgodose kemiföretagens omställningsbehov.

Inspel till elektrifieringsstrategin

Det är viktigt att Västsveriges regionala elbehov och perspektiv blir hörsammat hos beslutsfattare på nationell nivå. I denna process krävs samordning av åsikter och behov, på så vis blir Västsveriges röst kraftfull och entydig. När elektrifieringsstrategin är klar är det viktigt att kemiföretag i Stenungsund är med och delar sina synpunkter till berörda beslutsfattare.

Effektkommision – en väg för väst?

Region Skåne har tillsatt en effektkommision med syfte att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet och en hållbar tillväxt. Kanske är detta en väg att gå även för väst? Genom att lyfta frågan med regionen och andra berörda parter kan kemiföretagen få ytterligare ett forum för arbetet med den så viktiga elförsörjningsfrågan.

Panelsamtal om elen.

Hur skapar vi en välfungerande infrastruktur för en klimatneutral kemiindustri?

Panelsamtal om infrastruktur.

Deltagare i panelsamtalet:

 • Moderator: Nils Hannerz, tf Näringspolitisk chef, IKEM
 • Stefan Svedhem, Strategisk projektledare, Stenungsunds kommun
 • Jörgen Einarsson, Regional Direktör, Trafikverket
 • Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren
 • Olof Lundberg, Kommunstyrelsens ordförande (S), Stenungsunds kommun
 • Magnus Jacobsson, Riksdagsledamot (KD), Riksdagen
 • Kristina Jonäng, Regionutvecklingsnämnden, VGR (C)
 • Urban Svensson, Director Global Procurement, Perstorp AB

Samordning av infrastrukturbehov

Inom Västsvenska Handelskammaren finns redan idag regionalt arbete kring infrastrukturfrågan med syfte att verka för ett transportnät som stöttar industrins hållbara utveckling. Kemiföretagen i Stenungsund behöver bli mer synliga i de arbetsgrupper som finns kring infrastrukturfrågan inom Västsvenska Handelskammaren.

Behov av lokal remissinstans

Det är viktigt att kemiföretagens transportbehov kommuniceras tydligt i de stora nationella utredningarna och planerna kring transportfrågan. Ett exempel är den nationella infrastrukturplan som ligger ute för remiss just nu. För att, med en tydlig röst, spela in transportbehoven från kemiföretagen i Stenungsund krävs samordning mellan kemiföretagen och deras behov. En möjlighet att titta närmare på är om Hållbar Kemi 2030 kan vara den koordinerande kraften. Stenungsunds kommun och Hållbar Kemi 2030 har också mycket att vinna på att arbeta tätare tillsammans med infrastrukturfrågan då båda aktörerna har en gemensam ambition att förbättra infrastrukturen i kommunen.

Hur formar vi tillståndsprocesser som främjar företagens omställning och samtidigt värnar miljön?

Deltagare i panelsamtalet:

 • Moderator: Nils Hannerz, tf Näringspolitisk chef, IKEM
 • Anna Månsson, Jurist expert tillståndsprocesser, RISE
 • Maria Sunér, VD, Svemin
 • Marlene Burwick, Riksdagsledamot (S), Riksdagen
 • Daniel Jerling, Sektorchef sektor Samhällsbyggnad, Stenungsunds kommun
 • Ulrika Samuelsson, Enhetschef för Miljöprövning, Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • Rebecca Wennerberg, Miljöjurist, IKEM
 • Marie-Louise Johansson, Miljöexpert inom HMS-organisationen, Borealis

Bidra till utredning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Kemiindustrin i Stenungsund har varit aktiv under utredningsfasen och lämnat synpunkter. Det är viktigt att kemindustrin även under remissprocessen bidrar med erfarenheter, idéer och önskemål. Genom att till exempel skapa rundabordssamtal med relevanta beslutsfattare kan kemiindustrins perspektiv även i nästa steg fångas upp.

Samordning i miljönätverk

I flera av de frågor som står i vägen för omställningen är det avgörande att kemiindustrin i Stenungsund pratar med en röst. En tydlig röst ger högre sannolikhet att kunna påverka. När det gäller miljötillståndsfrågor är det inget undantag. Många av de hinder som finns med nuvarande lagstiftning drabbar företagen på någorlunda lika sätt. Genom att samla miljöjurister och miljöexperter på företagen i ett nätverk kan gemensam kunskapsinsamling till berörda beslutsfattare enklare ske.

Lathund för ansökan

Landshövdingen lovar att kompletta tillståndsansökningar ska ta max 180 dagar att få svar på för företagen. I detta arbete är samrådsprocessen också en viktig del. Frågan är hur den kompletta ansökan ska se ut. Behövs en lathund med tips och trix för att skapa den optimala ansökan för att få till en så smidig tillståndsprocess som möjligt? Kanske är idén för banal, kanske finns det ett behov? Vi tittar närmare på frågan.

Bilder från Formel Framtid 2022

Panelsamtal om elen.Panelsamtal om infrastruktur.

Intervjuer med medverkande från Formel Framtid 2022